||Katana Kombat Shower Radi-ho Katana Kombat. [420##]]